Produse nealimentare, garanţie

Garanţia produselor Cafeaua Zilei

Produsele nealimentare cumpărate prin intermediul acestui magazin online au o garanţie de 24 luni din momentul achiziţiei. Fiecare produs nealimentar este însoţit de Certificatul de garanţie al producătorului sau de Certificatul de garanţie emis de SUPER ECO-CASA S.R.L. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În orice situaţie, Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

SUPER ECO - CASA S.R.L. respectă drepturile conferite prin lege consumatorului, acestea nefiind afectate prin garanţia oferită. În sensul legii, este Consumator orice persoană fizică sau juridică, care utilizează un produs în afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie artizanale ori liberale. Orice Consumator beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii asociate produselor vândute.

În cazul lipsei conformităţii, Consumatorul are dreptul, iar Vânzătorul se obligă să îi aducă acestuia produsele la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, în funcţie de opţiunea sa, ori să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acele produse. Termenul fără plată, se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

În cazul lipsei conformităţii, Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului în primul rând repararea produsului ori are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune Vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 • Valoarea pe care ar fi avut-o produsele dac nu ar fi existat lipsa de conformitate.
 • Importanţa lipsei de conformitate.
 • Dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.
O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator şi va fi făcută în cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului. În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 • Dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului.
 • Dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-o perioadă de timp de maxim 15 zile calendaristice.
 • Dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.
Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Garanţia este exclusă în cazurile în care lipsa de conformitate rezultă din:

 • Modificări sau intervenţii neautorizate asupra Produselor făcute de către Cumpărător sau de către terţi.
 • Utilizarea în regim profesional, în alt scop, în alt mod sau în alt mediu decât cel recomandat de producător.
 • Defecţiuni survenite ca urmare a supratensiunilor din reţea, a descărcărilor electrice din atmosferă sau a contaminării cu lichide sau materii străine.
 • Instalare neconformă cu Instrucţiunile producătorului, scrise în limba română, aflate în ambalajul produsului în momentul vânzării.
 • Arderea lămpilor, a becurilor, a surselor de lumină în general - care sunt accesorii consumabile şi pot fi montate ori demontate fără a folosi vreo unealtă.
 • Expunerea produselor, ulterior datei vânzării, la: incendii, lovituri, inundaţii, cutremure şi/sau alte incidente ţinând de cazurile de forţă majoră, aşa cum sunt ele definite de legea română.
 • Transport şi manipulări defectuoase, suprapunerea peste produse a unor greutăţi pe durata transportului, deteriorări şi loviri accidentale ori survenite ca urmare a unor accidente.
La solicitarea unei aduceri a produselor la conformitate, se vor prezenta:
 • Certificatul de garanţie, completat cu data vânzării şi ştampila Vânzătorului.
 • Copie după factură, copie după chitanţă ori bonul fiscal.
Lista unităţilor specializate de service este menţionată în Certificatul de garanţie emis de Producătorii mărcilor.

Acest certificat a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 449 din 12/11/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi din O.G. nr. 21 din 21/08/1992 modificată, adăugită şi completată privind protecţia consumatorilor.

SUPER ECO - CASA S.R.L. garantează faptul ca produsele din acest certificat de garanţie:


 • Sunt noi şi nu pun în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea oamenilor şi a animalelor.
 • Corespund scopului casnic descris în mod corect, complet şi precis în instrucţiunile de utilizare şi în publicitatea aferentă (etichetele, instrucţiunile sau marcajele de pe ambalajul individual), precum şi scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip.
 • Nu au defecte de funcţionare.
 • Au parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice făcute prin publicitate sau prin înscriere pe etichetele însoţitoare.

Au instrucţiuni scrise în limba română, a căror respectare permit o instalare şi o exploatare corectă a produselor.

Vânzătorul este răspunzător faţă de Consumator pentru orice lipsă a conformităţii existenta la momentul vânzării produselor. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărut în termen de 6 luni de la data vânzării se prezum ca a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vânzătorul acordă pentru Produse o garanţie împotriva lipsei conformităţii pe durata menţionată în dreptul fiecărui produs, calculată în luni sau în ani de la data vânzării produsului. După expirarea termenului de garanţie, până la expirarea duratei medii de utilizare, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, consumatorii pot pretinde repararea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora.

Produsele defecte, în garanţie sau post-garantie, se înlocuiesc sau se repară, după caz, în conformitate cu politica de service a Producătorilor şi respectând legislaţia în vigoare. Timpul de nefuncţionare prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie şi curge din momentul sesizării vânzătorului sau al unităţii service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.